Schermafbeelding%25202020-05-17%2520om%2

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities 
In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven.

Opdrachtnemer: Death by Cakes - Verjaardagstaarten, Cupcakes and Sweets.
Opdrachtgever: De wederpartij van: Death by Cakes
Opdracht: De in onderling overleg tussen opdrachtgever en: Death by Cakes (Bruidstaarten, Cupcakes and Sweets). te bepalen werkzaamheden die door Death by Cakes verricht moeten worden en de voorwaarden waaronder dit moet gebeuren.

 

Artikel 2 Algemeen
1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen: Death by Cakes en opdrachtgever(s), waarop: Death by Cakes (Taart, Cupcakes and Sweets). deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken.
2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met: Death by Cakes (Bruidstaarten, Cupcakes and Sweets), waarbij derden betrokken worden.
3. Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

 

Artikel 3 Offertes
1. Offertes van: Death by Cakes (Taart, Cupcakes and Sweets) zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever is gegeven. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle voor de opzet, uitvoering en afronding van de opdracht essentiële informatie heeft gegeven. De door: (Taarten, Cupcakes and Sweets)  gemaakte offertes zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig, tenzij anders is aangegeven.: Death by Cakes is alleen aan de offertes gebonden als de aanvaarding ervan, door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders is aangegeven.
2. De prijzen in de genoemde offertes zijn inclusief btw. Exclusief Andere heffingen van overheidswege en andere voor de opdracht gemaakte kosten, zoals verzend- en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven.
3. Als de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is: (Taart, Cupcakes and Sweets)  er niet aan gebonden. De opdracht komt dan niet volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij: Death by Cakes (Taart, Cupcakes and Sweets) anders aangeeft.
4. Een samengestelde prijsopgave verplicht: Death by Cakes (Taart, Cupcakes and Sweets)   niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
5. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 4 Ter beschikking stelling van informatie en medewerking
Opdrachtgever verstrekt: Death by Cakes (Taart, Cupcakes and Sweets)   tijdig alle documenten, informatie en contacten, die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht.

 

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht en het betrekken van derden daarbij
1.: Death by Cakes (Custom taarten, Cupcakes and Sweets) voert de werkzaamheden uit in het kader van de opdracht, naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
2. Voor zover voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is, heeft: Death by Cakes (Custom taarten, Cupcakes and Sweets) het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. Hij zal zijn uiterste best doen om de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit te bereiken.
3: Death by Cakes aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden worden verricht, voor zover deze zelf een overeenkomst met opdrachtgever zijn aangegaan.
4. : Death by Cakes (Custom taarten, Cupcakes and Sweets) is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid van de  gegevens hem bekend hoorden te zijn.
5. : Death by Cakes is niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit het disfunctioneren van gebruikte software en/of toepassingen van derde partijen.
6. Als is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan: Death by Cakes de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
7. Als door: Death by Cakes (Custom taarten, Cupcakes and Sweets) ingeschakelde derden, voor de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

 

Artikel 6 Wijziging van de opdracht, meerwerk
1. Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed als partijen tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden.  Wanneer door opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de uitvoering van de opdracht, brengt: Death by Cakes (Taart, Cupcakes and Sweets bestellen) de noodzakelijke aanpassingen aan in opdracht van opdrachtgever.  Leidt dit tot meerwerk, dan brengt hij dit als een aanvullende opdracht aan opdrachtgever in rekening.: Death by Cakes (Taart, Cupcakes and Sweets bestellen) mag de extra kosten voor wijziging van de opdracht bij opdrachtgever in rekening brengen.
2. In afwijking van lid 1, brengt: Death by Cakes (Taart, Cupcakes and Sweets bestellen) geen meerkosten in rekening als de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan: Death by Cakes kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 7 Contractduur; uitvoeringstermijn
1. Partijen gaan de opdracht aan voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Is binnen de looptijd van de opdracht voor afronding van bepaalde   werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale   termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn moet opdrachtgever Death by Cakes (Taart, Cupcakes and Sweets bestellen) dus schriftelijk in gebreke stellen.

 

Artikel 8 Tarieven
1. Wanneer partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, stelt: Death by Cakes zijn tarief vast volgens zijn uurtarief.
2. In het tarief van: Death by Cakes (Taart, Cupcakes and Sweets bestellen) zijn inbegrepen de kosten van secretariële werkzaamheden en telefoonkosten. Reistijd berekent: Death by Cakes voor de helft van het uurtarief door. Reis- en verblijfkosten declareert Death by Cakes volgens afspraken in de offerte. Bij alle offertes brengt: Death by Cakes alleen de werkelijk bestede tijd in rekening en bij dreigende overschrijding van meer dan 5% van het geoffreerde bedrag, declareert hij na overleg met opdrachtgever.
3. Bedragen zijn exxclusief BTW.
4. Als :Death by Cakes met opdrachtgever een uurtarief afspreekt, is: Death by Cakes niettemin gerechtigd dit tarief te verhogen zonder dat de opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen etcetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
5. : Death by Cakes mag – zonder voorafgaande schriftelijke mededeling – per 1 januari van ieder kalenderjaar het in de offerte overeengekomen tarief verhogen met maximaal het door het CBS verstrekte percentage van de inflatie in het voorgaande jaar.
Bij prijsstijging buiten de inflatie om mag: Death by Cakes (Taart, Cupcakes and Sweets bestellen)  de prijzen ook verhogen. Opdrachtgever mag de opdracht annuleren bij een jaarlijkse verhoging van meer dan 10%. Hij mag dit niet, wanneer de verhoging voortvloeit uit de wet.
6. :Death by Cakes zal opdrachtgever zijn plannen voor verhoging van het tarief,  inclusief de hoogte en de ingangsdatum ervan, schriftelijk  laten weten.
7. Gaat opdrachtgever niet akkoord met de door: Death by Cakes geplande verhoging van meer dan 10%, dan kan hij binnen twee weken na de kennisgeving ervan, de opdracht schriftelijk annuleren per de in de kennisgeving van: Death by Cakes genoemde ingangsdatum van de verhoging.

8. Tarieven voor bestellen en bezorgen in Hengelo, Borne, Delden, Almelo en Enschede zijn €7,50 tenzij het minimum bestelbedrag boven de €75,- ligt, in dir geval is bezorging gratis. Op adressen buiten Hengelo, Borne, Delden, Almelo en Enschede geld een aangepast tarief, vastgesteld in overleg met de afnemer. De hoogte van dit tarief wordt afgesproken in overleg met de afnemer. Indien er niet wordt gekozen voor bezorging in Hengelo, Borne, Delden, Almelo en Enschede kan er afgehaald worden op de afhaal locatie in borne.

 

Artikel 9 Betalings- en reserveringsvoorwaarden
1. Betaling dient binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum plaats te vinden, tenzij anders is overeengekomen.

2. Na de vervaldatum is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Death by Cakes het recht de wettelijke rente te berekenen. Opdrachtgever berekent de rente over het te betalen bedrag vanaf het moment dat opdrachtgever verzuim is, totdat het bedrag volledig is betaald. De kosten van een herinnering, aanmaning en sommatie zijn voor rekening van opdrachtgever.
3. Death by Cakes heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Death by Cakes kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Death by Cakes kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van opdrachtgever, zijn de vorderingen van Death by Cakes op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
5. Bij het niet nakomen van de verplichtingen door opdrachtgever, zijn alle kosten die zijn gemaakt om te kunnen vorderen voor opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke.

6. Bij reservering of bestelling van een product dient 50% van de totale reserveringswaarde betaalt te worden om de reservering definitief te maken. De reservering kan worden aangepast tot 7 dagen voor de afgesproken leverdatum, hierna is dit niet meer mogelijk. Op het aanbetaalde bedrag is in beginsel geen restitutie mogelijk.


 

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Death by Cakes geleverde zaken, zoals ook ontwerpen, schetsen, tekeningen, software en (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Death by Cakes totdat opdrachtgever al zijn verplichtingen is nagekomen.
2. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op een andere manier te bezwaren.
3. Leggen derden beslag op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken of willen zij daarop rechten vestigen of doen gelden, dan moet opdrachtgever Death by Cakes daarvan zo snel als van hem kan worden verwacht, op de hoogte te stellen.
4. Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd houden tegen brand, ontploffing, waterschade en diefstal en de polis van deze verzekering op verzoek, meteen ter inzage te geven.
5. De door Death by Cakes geleverde zaken, die volgens lid 1. Van dit artikel bepaalde, onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen alleen in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht maar nooit als betaalmiddel worden gebruikt.
6. Wil Death by Cakes zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten uitoefenen, dan geeft opdrachtgever onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Death by Cakes – of door deze aan te wijzen derden- om alle locaties waar de eigendommen van Death by Cakes zich bevinden te betreden om deze zaken terug te nemen.

 

Artikel 11 Onderzoek, reclames en klachten
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden moet opdrachtgever binnen twee weken na factuurdatum en uiterlijk binnen drie weken na afronding van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk melden aan Death by Cakes. De ingebrekestelling moet een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, zodat Death by Cakes er adequaat op kan reageren.
2. Als een klacht terecht is, verricht Death by Cakes de werkzaamheden alsnog zoals is overeengekomen, tenzij dit aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste moet opdrachtgever schriftelijk kenbaar maken.
3. Als het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, Death by Cakes aansprakelijk, binnen de grenzen van artikel 15.

 

Artikel 12 Opzegging
Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Death by Cakes, zal Death by Cakes in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Death by Cakes extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Death by Cakes anders aangeeft.

 

Artikel 13 Opschorting en ontbinding
1 Death by Cakes is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt na het sluiten van de overeenkomst

Death by Cakes ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

Indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Death by Cakes kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

2. Voorts is Death by Cakes bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet Death by Cakes kan worden gevergd. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Death by Cakes op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Death by Cakes de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
3. Indien Death by Cakes tot opschorting of ontbinding overgaat, is Death by Cakes op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
4. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Death by Cakes gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
5. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is

Death by Cakes gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

 

Artikel 14 Teruggave ter beschikking gestelde zaken
1. Als Death by Cakes aan opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht zaken ter beschikking heeft gesteld, moet opdrachtgever het geleverde op zijn schriftelijke verzoek binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig teruggeven. Komt opdrachtgever deze verplichting niet na, dan zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
2. Als opdrachtgever, nadat hij een aanmaning heeft ontvangen, alsnog in gebreke blijft, mag Death by Cakes de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op hem verhalen.

 

Artikel 15 Aansprakelijkheid
1. Voor aanvaarde opdrachten heeft Death by Cakes een inspanningsverplichting. Indien Death by Cakes aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Death by Cakes is niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit het disfunctioneren van gebruikte software en/of toepassingen van derde partijen.
3. Death by Cakes is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Death by Cakes is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
4. Death by Cakes is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder indirecte schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Death by Cakes aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Death by Cakes toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Death by Cakes is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
5. Als Death by Cakes aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Death by Cakes beperkt tot maximaal tweemaal het bedrag dat in de factuur van Death by Cakes staat vermeld of tot het bedrag van de door de assuradeur van Death by Cakes in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
6.  De in dit artikel genoemde beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Death by Cakes of zijn leidinggevende ondergeschikten.
7. Opdrachtgever vrijwaart Death by Cakes voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van Death by Cakes.
8. Men moet rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Dit gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie. Death by Cakes kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Death by Cakes is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
9. De aansprakelijkheid van Death by Cakes wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de opdrachtgever Death by Cakes onmiddellijk en naar behoren schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en Death by Cakes ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten.

 

Artikel 16 Vrijwaringen
Opdrachtgever vrijwaart Death by Cakes voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Death by Cakes toerekenbaar is. Indien Death by Cakes uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Death by Cakes zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Death by Cakes, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Death by Cakes en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

 

Artikel 17 Overmacht
1. Partijen hoeven verplichting niet na te komen als zij worden gehinderd door   omstandigheden die niet te wijten is aan schuld, en – volgens de wet – ook niet wanneer een rechtshandeling of een in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt verstaan – naast wat hieronder in de wet en jurisprudentie wordt begrepen – alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Death by Cakes p geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor hij niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Death by Cakes, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid vallen hier ook onder.
3 Death by Cakes heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, als de omstandigheid die (verdere) nakoming verhinderen, intreden nadat hij zijn verplichtingen had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen hun verplichtingen tijdens de situatie van overmacht uitstellen. Duurt de situatie van overmacht langer dan twee maanden, dan mogen alle partijen ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Is Death by Cakes op het moment van overmacht gedeeltelijk zijn verplichtingen al nagekomen of zal hij deze kunnen nakomen, dan mag hij dit deel declareren. Opdrachtgever voldoet deze declaratie dan alsof het om een losstaande opdracht ging.

 

Artikel 18 Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij voor de opdracht hebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de (soort) informatie.
2. Death by Cakes volgens een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, vertrouwelijke informatie aan – door de wet of de bevoegde rechter aangewezen – derden verstrekken en kan hij zich niet beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is hij niet verplicht tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd de opdracht te ontbinden op grond van de schade die hierdoor is ontstaan.

 

Artikel 19 Intellectuele eigendom en auteursrechten
Death by Cakes behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Death by Cakes heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 20 Geschillen
1. In geval van geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie op te lossen met behulp van Mediation volgens het reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut in Rotterdam, dat geldt bij aanvang van de Mediation.
2. Blijkt het onmogelijk een dergelijk geschil op te lossen met behulp van Mediation, dan zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter.

 

Artikel 21 Toepasselijk recht
Op elke opdracht tussen Death by Cakes en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of wanneer opdrachtgever in het buitenland woont of is gevestigd.

 

Artikel 22 Wijzigingen
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel waar Death by Cakes staat ingeschreven. De laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold op het moment dat de opdracht tot stand kwam, is altijd de geldende versie.

In sommige gevallen wordt er samengewerkt met:

De Kiekepan Catering - Zakelijk

De Smaak Halte - Particulier